• Slideshow - Impressum (DE)

Developed by jtemplate

Impressum

Informace o firmě

Rosenberg s.r.o.
Klenčí 101
CZ-34534 Klenčí pod Čerchovem
Tel +420 379 775 811
Fax +420 379 795 222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rosenberg.cz


IČ: 00870226, DIČ: CZ00870226
OR: Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 4984
Jednatelé: Karl Rosenberg, Karel Šnour

Podmínky užívání, ochrana dat a právní upozornění

1. Rozsah použití

Užívání webových stránek (dále: "webové stránky") nabízených firmou Rosenberg s.r.o. (Rosenberg) je přípustné výhradně podle těchto podmínek.

2. Výkony

Rosenberg poskytuje na webových stránkách informace, software a dokumentaci ke čtení nebo stažení. Rosenberg je oprávněn provoz webových stránek kdykoliv částečně nebo zcela zastavit. Vzhledem k vlastnostem internetu a počítačových systémů nepřebírá Rosenberg žádnou záruku za nepřetržitou použitelnost webových stránek.

3. Registrace

Některé webové stránky mohou být chráněny heslem. Přístup na tyto stránky je v zájmu bezpečnosti umožněn pouze registrovaným uživatelům. Na registraci prováděnou firmou Rosenberg neexistuje žádný nárok. Rosenberg si vyhrazuje právo, podřídit registrační povinnosti i dosud volně přístupné webové stránky. Rosenberg je kdykoliv a bez uvedení důvodů oprávněn odvolat oprávnění k přístupu zablokováním přístupových dat, a to zejména tehdy, jestliže uživatel při registraci uvede nesprávné údaje nebo poruší tyto podmínky.

4. Práva na užívání informací, softwaru a dokumentace

Užívání informací, softwaru a dokumentace poskytovaných na webových stránkách podléhá těmto podmínkám nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, příslušným licenčním podmínkám sjednaným již dříve s firmou Rosenberg. Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např. pro stahování softwaru, mají přednost před těmito podmínkami. Rosenberg vyhrazuje uživateli nevýhradní a nepřenosné právo na užívání informací, softwaru a dokumentace přenechaných prostřednictvím webových stránek v dohodnutém rozsahu nebo, pokud taková dohoda není uzavřena, v rozsahu, který odpovídá účelu zamýšlenému firmou Rosenberg při jejich poskytování a přenechávání. Informace, software ani dokumentaci nesmí uživatel nikdy prodávat nebo pronajímat třetím osobám. Pokud zákonné právní předpisy nedovolují jinak, nesmí uživatel měnit, převádět na nižší stupeň nebo překládat software ani jeho dokumentaci, ani z nich vyjímat jednotlivé části. Uživatel si smí zhotovit jednu záložní kopii softwaru, je-li taková kopie potřebná pro zabezpečení budoucího používání na základě těchto podmínek pro užívání. Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorským zákonem, mezinárodními smlouvami o autorském právu a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Uživatel musí tato práva respektovat, zejména nebude z informací, softwaru ani dokumentace ani z jejich kopií odstraňovat abecedně číslicovou identifikaci, značky a záznamy o autorských právech. §§ 69a a další autorského zákona zůstávají nedotčeny.

5. Duševní vlastnictví

Bez ohledu na zvláštní ustanovení v bodu 4 těchto podmínek pro užívání nesmí být informace, značka a ostatní obsah webových stránek bez předchozího písemného souhlasu firmy Rosenberg měněny, kopírovány, rozmnožovány, prodávány, pronajímány, užívány, doplňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem zužitkovávány. Kromě zde výslovně vymezených užívacích nebo jiných práv nejsou uživateli vyhrazena žádná další práva jakéhokoli druhu, zejména právo k názvu firmy a průmyslovým ochranným právům, jako jsou patenty, užitné vzory nebo značky, přičemž Rosenberg není povinen taková práva vyhradit.

6. Externí odkazy (hyperlinks)

Webové stránky mohou obsahovat odkazy (hyperlinks) na webové stránky třetích subjektů. Rosenberg není odpovědný za obsahy těchto webových stránek ani nepovažuje tyto webové stránky a jejich obsahy za vlastní, protože Rosenberg informace na takových stránkách ani nekontroluje, ani nenese odpovědnost za obsahy a informace na nich uvedené. Jejich užívání provádí uživatel na vlastní riziko.

7. Odpovědnost za právní a věcné vady

Jestliže jsou informace, software nebo dokumentace přenechávány bezplatně, je odpovědnost za věcné a právní vady informací, softwaru a dokumentace vyloučena, zejména z hlediska jejich správnosti, bezchybnosti, porušení ochranných a autorských práv třetích subjektů, úplnosti a/nebo použitelnosti, a to s výjimkou úmyslu nebo lstivého jednání. Informace na webových stránkách mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností produktů, které v konkrétním případě (např. z důvodu modifikace produktu) nemusí být vždy platné. Požadované výkonové znaky produktů musí být proto v konkrétním případě při nákupu dohodnuty samostatně.

8. Ochrana dat

Prostřednictvím našich webových stránek neregistrujeme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy) s výjimkou případů, kdy jsou nám tato data poskytována dobrovolně (např. při registraci, dotazech na názory, objednávkách katalogů), resp. se svolením nebo v případech, kdy to dovolují příslušné právní předpisy o ochraně Vašich dat. Vámi poskytované osobní údaje používáme obecně k odpovědi na Vaše dotazy, zpracování Vašich objednávek nebo k zajištění Vašeho přístupu k určitým informacím nebo nabídkám. V rámci péče o vztahy se zákazníky může být dále nutné, abychom Vaše osobní údaje ukládali, zpracovávali a sdělovali je našim dceřiným firmám na celém světě, abychom tak mohli lépe plnit Vaše přání nebo zlepšovat naše produkty či výkony. Samozřejmě respektujeme, jestliže si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje používali na podporu našich vztahů se zákazníky (zejména pro přímý marketing). Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím subjektům ani je nebudeme jiným způsobem realizovat na trhu s výjimkou firem koncernu Rosenberg. Jestliže přístup na naše webové stránky probíhá prostřednictvím telekomunikačních služeb, budou údaje související s komunikací (např. adresa internetového protokolu), resp. údaje související s užíváním (např. údaje o začátku a době užívání a Vámi užívaných telekomunikačních službách, použitém internetovém prohlížeči a operačním systému, názvu domény webové stránky, ze které přístup realizujete, počtu návštěv, průměrné době prohlížení, vyvolávaných stránkách) zpracovávány automaticky technickými prostředky. Tyto informace používáme k tomu, abychom si ověřovali atraktivnost našich webových stránek a zlepšovali jejich výkonnost a obsah. Ujišťujeme Vás, že podnikneme všechna technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před nezamýšleným nebo neoprávněným vymazáním, změnou nebo ztrátou a před neoprávněným předáváním nebo přístupem.

9. Prohlášení o ochraně dat pro Google Analytics

Tato webová stránka pracuje s Google Analytics, službou pro analýzu webu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak webové stránky využíváte. Informace o užívání webové stránky v podobě cookies jsou zpravidla přenášeny na server firmy Google v USA, kde se ukládají do paměti. Na této webové stránce byla aktivována funkce anonymizace IP, to znamená, že IP adresa uživatele služeb Google se v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkracuje. Pouze ve výjimečných případech je na server Google do USA přenášena celá IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. Na pokyn provozovatele této webové stránky použije Google uvedené informace pro vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, zpracování zprávy o aktivitách webové stránky a pro provádění dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu, poskytovaných provozovateli stránky. IP adresa předaná v rámci Google Analytics Vaším internetovým prohlížečem nebude spojována s dalšími údaji z Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě event. nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Shromažďování dat týkajících se Vašeho užívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy), prováděnému firmou Google prostřednictvím cookies a jejich zpracování můžete zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, který najdete na (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

10. Salvátorská doložka

Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo se takovými stanou, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny neúčinná ustanovení nahradit novými ustanoveními, která právně přípustným způsobem nahradí obsah neúčinných ustanovení. Totéž platí pro mezery v ustanoveních obsažených v této smlouvě. Při odstraňování mezer jsou smluvní strany povinny přiblížit se smyslu a účelu toho, co by ve smlouvě bylo obsaženo, kdyby byly měly daný bod na paměti.